سخنان مدیر خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

53
سخنان دکتر مولوی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel