دومین جشنواره نقالی بامداد تهران ویژه برنامه مدرسه ممتاز سیرجان

86
ویژه برنامه آموزشی شاهنامه از مدرسه ممتاز سیرجان معلم شاهنامه خانم آشوغ مدیر مدرسه خانم همایونفر بازنویسی برای نمایش حلما رضایی مجری طرح سلیمان رضایی
pixel