میزگرد همایش ژئوماتیک 79 - قسمت دوم

153

با حضور مهندس سرپولکی - دکتر درویش صفت - دکتر نهاوندچی - مهندس عموئی - شادروان مهندس جنگی و حاضرین در سالن همایش ژئوماتیک 79 - سازمان نقشه برداری کشور - اردیبهشت 1379 - قسمت دوم