گفتار 74 ” الفاظ بدون معنا “

63
الفاظ بدون معنا همانند در پوست شیر فرو رفتن است
pixel