کتاب مانگا و اهورا، قسمت 25

260

در قسمت بیستم: و چهارم «واژۀ "شمال" چگونه پدید آمده است.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.