عاشورای حسینی ۹۸ روستای گوبین گوغر در امامزاده سید محمود پشته مداح جلال پورکاوه

31

عاشورای حسینی ۹۸ روستای گوبین گوغر در بین الحرمین پشته