پدیده گل افشان شهرستان کنارک

1,553

گِل فِشان پدیده ای طبیعی است که طی آن گل ولای از زیر زمین به شکل چشمه وار به سطح زمین می رسد و شکل ماهوری بخود می گیرد.گل فشان یکی از عوارض ژئومورفولوژی و زمین شناسی است که از یک یا چند دهانه آتشفشانی تشکیل شده و بطور مداوم گل سردی ازآن به خارج پرتاب و روان شده فشارهای زمین ساختی باعث پیدایش گل فشانها شده اند. این گل فشانها دارای روانه های گلی سرد هستند.