ای یو ای و تعیین جنسیت

41,580
در این روش نمونه اسپرم ها را به آزمایشگاه برده و اسپرم های X و Y را از هم جدا می کنند. البته در این جداسازی اطمینان صددرصد وجود ندارد و اسپرم مورد نظر 60_70 درصد اسپرمی است که جنس مورد نظر والدین را تولید می کند. از طرفی خانم هم باید از نظر فولیکول هایش بررسی شود و دقیقا در روز تخمک گذاری از او خواسته شود به کلینیک بیاید و تحت روش IUI قرار گیرد.این روش خود از چند تکنیک برای جداسازی استفاده می کند.
نی نی بان 1.5 هزار دنبال کننده
pixel