فشار - بخش اول

47
تدریس مبحث فشار از فصل دوم فیزیک پایۀ دهم توسط محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک شهر تهران - www.poopakedu.ir
pixel