برج کاشانه بسطام شاهرود

88

برج کاشانه بسطام در مجموعه تاریخی بسطام بنا شده واقع در شهرستان شاهرود ،استان سمنان