سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ ۱۳۸4

10,430
می شود گفت مفهوم مگاهیت در سال 84 معنا گرفت، قطعه ی نشکن دلمو مصداق چنین مفهومی بود و خاطره های بنامین هم در همین محدوده می گنجد.
pixel