اقتصاد ساده است.

361

سخنرانی دکتر گوهریان، رئیس شرکت گز سکه در اولین رویداد بیانیک. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.bayanik.ir مراجعه نمایید.

بیانیک
بیانیک 3 دنبال کننده