زباله های درآمدزا؛ درآمدزایی از پسماند برای شهرداری

132

روزانه در ایران در حدود ۵۰ هزار تن زباله تولید می شود که این رقم در تهران به طور میانگین ۹ هزار تن است./ گفت گوی محبوبه محمدی خبرنگار گرا، با محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران. @GeraaMedia