اِی.اِل.ئی/ پویانمایی گسترش محورهای تریلر

98

با گسترش محورهای تریلر، توزیع وسیع تر وزن محورها و بار بر روی پل، کمک به استرس فشار بار کمتر بر روی پل می گردد. این تنها تریلر از نوع خود در انگلستان می باشد.