معرفی شرکتهای عضو پارک؛ شرکت تکوین پژوه

523

این شرکت مستقر در پارک، تنها شرکت تولید کننده دستگاه خلا در اسکل صنعتی در کشور است.