مهارت ارائه کنفرانس و پایان نامه دانشجویی

2,320

دیگر نگران ارائه پایان نامه و دفاعیه نباشید. برگزاری کارگاه عملی ارائه کنفرانس و پایان نامه دانشجویی توسط استاد علی پیشدار جهت دریافت محصول آموزشی مهارت کنفرانس دانشجویی و نحوه ی ارائه پایان نامه به وب سایت گنج نهانwww.ganjenahan.com مراجعه شود.

علی پیشدار
علی پیشدار 47 دنبال کننده