جهان جای بهتریست

2,487

نقطه های نورانی زیادی در گوشه و کنار آن روشن است؛ خوبی هایی که هر چند کوچک، اما درخشان اند. ما می خواهیم یکی از نقاط نورانی جهان باشیم. خوبی ما پیدا کردن دست هاست؛ دست هایی که با انصاف، به کار گرفته شده اند. پیوند برقرار کردن با ایده ها و مهارت هایی که آنها را بهتر به چشم می آورند، نور خوبی هایمان را بیشتر می کند. باز هم خوبتر خواهیم بود اگر پاسخگوی ذائقه هایی باشیم که به دنبال معنا هستند.

کلیپ های علمی

کلیپ های علمی

2 ماه پیش
زیبا بود. امیدوارم بدرخشید.