رييس كل بانك مركزى: پيش بينى ترامپ محقق نشد؛ صادرات نفت ما ادامه دارد

48
رييس كل بانك مركزى در گفت و گو با NBC: پيش بينى ترامپ محقق نشد؛ صادرات نفت ما ادامه دارد
pixel