احمد بصری: دجال یک چشم ، آمریکا است!

430

همکاری فرقه احمد بصری با دجال یک چشم (آمریکا) برای ساقط کردن نظام ایران و تشیع بر پایه یک خبر، که خودشان به جعلی بودن آن اعتراف کرده اند. دیروز اسرائیل و منافقین،امروز آمریکا،به نظر شما این فرقه فردا با چه گروه و کشوری همکاری میکند. احمد ؛ امامی که برای امامتش مجبور است دست به دامن دجال شود!