مستند به وقایعی می پردازد که در سال 1362 در میانه جنگ تحمیلی در کشور رخ داد

164

Iran war 1980-1988- مستند به وقایعی می پردازد که در سال 1362 در میانه جنگ تحمیلی در کشور رخ داد

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده