گوش پاک کن های جدید و نرم سلیکونی

409

هر ساله میلیاردها گوش پاک کن جدید تولید می شود و به منابع اولیه و محیط زیست خسارات جدی می زند، تا سال 2018 مصرف آن به خاطر مسائل پزشکی و زیست محیطی در فرانسه ممنوع می شود. حالا این گوش پاک کن های نرم سیلیکونی جانشین مناسب نمونه های قبلی است