~یه ادیـت کیـوت از تیـکی و مـرینت♡ ••!!ƒollow≈ƒollowb

157

~هـی گآیـز بـه کـآنآلɢɪᴇʀɴᴄ ᴛʙᴇᴛʜ ᴍᴏsᴇᴛɪғᴜค خـوش اومدین! -درسـته ایـن کـآنآل کـم فیلـم آپ مـیکنـح امـآ فـیلم هآیـی رو آپ مـیکنح کح انـگآر حـدود ٥ سـآله فعـآلیت میـکنح!♥ -بـآید گف شـمآ خـوش شـآنص تـرین عآدمین کح بآ ایـن کآنآل آشنـآعین چـون اینـجآ از جـدیدترین فیلـم عآ رونمـآیی میشـح† اینجآ انوآع رقـصآ اسـلآیمآ گـروه عآی کـره ای آهنـگآ تـیک تآک آسمـر...آپ میشح کپی به شـرط فآلو تقلـیدممنـوع مـدیر=mia

pixel