کلیپ اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی - دانشگاه تهران

190

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در مهر ماه سال 1395 با حضور بیش از 500 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.