کارگاه آموزشی آشنایی با حیات وحش استان سمنان

91

کارگاه آموزشی آشنایی با حیات وحش استان سمنان در اولین سمینار محیط زیست و توسعه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت :مزیت های حیات وحش استان سمنان