امدادرسانی به سیل زدگان شیرآباد زاهدان

199

حضور موسسه خیریه محسنین زاهدان در ساعات اولیه در مناطق حاشیه شهر زاهدان جهت امدادرسانی اسفند 1397 http://mohsenin-makki.com/