خلاصه بازی چلسی(5_2)ولورهمپتون

191
خلاصه بازی چلسی(5_2)ولورهمپتون چلسی:توموری-ابراهام-ابراهام-ابراهام-ونت ولورهمپتون:تامی ابراهام(گل به خودی)-پاتریک کوترونه
pixel