دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 53

23

شماره پنجاه و سه-1398/02/03 در برنامه شماره پنجاه و سوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-آقای هالو درست گفت که امضاء مسئولیت دارد! متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi