آموزش الکترونیک تعمیر ایسیو جلسه دوم بخش دوم (خازنها)

6,096
در این بخش شما با کاربرد خازنها در مدارات ecu اشنا میشوید توجه داشته باشید که برای تعمیرکار ایسیو شدن نیازمند یادگیری الکترونیک هستید. www.ECUKAR.ir
pixel