بازارگردان کیست و چه وظایفی دارد؟

90

بازارگردان به افراد یا شرکت هایی تلقی می شود که باهدف کاستن نوسانات هیجانی بازار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند. بازارگردانی فعالیتی حرفه ای است که نیازمند دانش و تخصص کافی است ازاین رو بازارگردان با تکیه بر این دو عامل بر عرضه و تقاضای مناسب در بازار مسلط خواهد بود. در این مقاله با ماهیت، وظایف و روند تاثیرگزاری بازارگردان در بازار و اهداف آن بیشتر آشنا خواهیم شد. TTSE.ir