تجاوز جنسی به بچه ها در کلیساها

1,843
افشای اسناد و شواهدی از تجاوز کشیشان به کودکان موجب رسوایی بزرگی برای کلیسا شد. کشیشی اعتراف می کند که به ۳۵ پسربچه تجاوز جنسی کرده است. در سال ۱۹۸۵ اولین سند تجاوز جنسی کلیسا به کودکان در لوئیزیانای آمریکا تیتر رسانه ها شد. در سال ۱۹۹۳ تنها هفت زن از یکی از کشیشان شکایت کردند اما کم کم رقم شاکیان به صدها نفر هم رسید.... و این تجاوزها و جنایات اربابان کلیسای تثلیثی ها هنوز که هنوز است ادامه دارد
pixel