اولین سالگرد فاجعه آتش سوزی برج گرنفل

251

آتش سوزی برج گرنفل لندن در سال 2017

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده