تدریس علوم پایه پنجم توسط دانش آموزان هوشمند دبستان دخترانه علوی تهران نو

148

ارائه ای کوتاه از آنچه دانش آموزان در کلاس با استفاده از نمایش فیلم و انجام آزمایش از نحوه ی تشکیل فسیل در دبستان دخترانه علوی تهران نو