جلسه چهارم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

998

• معرفی راهبرد رسم شکل • حل دقیق یک مسأله با راهبرد رسم شکل که برای حل آن، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 35 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده