کلنگ زنی مجتمع بزرگ آموزشی و پرورشی خیرساز مردانی آذر شهرک اندیشه تبریز

22
کلنگ زنی مجتمع بزرگ آموزشی و پرورشی مردانی آذر شهرک اندیشه تبریز 14.6.98
pixel