سامانه رباتیک HelMo و اتوماسیون

146

شرکت سوئیسی Stäubli ربات متحرک HelMo را با یک بازوی رباتیک ارائه کرده است.