پانزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

230

گزارش برگزاری اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس