نرم افزار شاختا 1

41
معرفی نرم افزار اندرویدی شاختا . این نرم افزار شامل کلیه مطالب آموزشی مورد نیاز در صنعت تبرید است.
pixel