ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

روراست با مردم(ویژه انتخابات) - علی غفوری

21
گفت و گو با کاندیدای شورای شهر دوره ششم قائم شهر و پاسخگویی به سوالات مردمی و کارشناسی با دیدن این برنامه و شنیدن صحبت نامزدهای انتخاباتی به افراد اصلح برسید این قسمت گفتگو با علی غفوری
pixel