ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه تیم رسانه پارک با دکتر زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

137
مصاحبه تیم رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دکتر زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در اتاق رسانه غرفه پارک در رویداد ReTech/UTInvest98
pixel