باغداری در زمستان ResaneSabz.ir

9,078

در این برنامه نكاتی در باره مراقبت از باغ در فصل زمستان مطرج می شود. مثل: هرس - محلول بوردو- پابیل كردن - كود دادن و ...