مدیریت هیجان منفی

209

اگر علت ناراحتی را بدانیم بهتر و زودتر می توانیم از هیجان منفی خارج شویم. برای دیدن مطالب روانشناسی و آدرس کلینیک های روانشناسی نیک مهر به وبسایت ما به نشانی www.nikmehrgroup.com مراجعه کنید