فولام ۱ - ۴ چلسی (۲۰۰۴)

299
چلسی در حالی به فولام رفته بود که با شکست دادن همشهری ای که تنها ۳ کیلومتر با هم فاصله دارند می توانست آبی ها را بار دیگر در صدر جدول وقت قرار دهد.
pixel