مستند خیّر | درمان رایگان 2هزار بیمار و تاسیس بیمارستان

58

مجموعه مستند "خیر" با هدف گسترش فرهنگ پرداخت خمس و زکات و انفاق در جامعه، در هر قسمت به فعالیت های ویژه ای که خیرین در اقصی نقاط ایران می پردازد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4Y7