کشیدن شهردار یکی از شهرهای مکزیک روی زمین با وانت در شهر

411
شهردار یکی از شهرای مکزیک را به خاطر عملی نشدن وعده های انتخاباتیش به وانت بستن و در سطح شهر کشیدنش.
pixel