توانبخشی معلولین به کمک تکنولوژی

131

تکنولوژی جدید افراد معلول را قادر می سازد تا قابلیت راه رفتن خود را دوباره به دست آورند.