۵ دقیقه تمرین چربی سوزی در منزل (بدون وسیله)

1,972
۵ دقیقه تمرین برای چربی سوزی: دور اول: ۳۰ ثانیه اجرای سریع حرکت کوهنورد بلافاصله ۲۰ ثانیه اجرای حرکت side kick through سپس ۱۰ ثانیه اجرای حرکت اسکات بورپی ۱۰ ثانیه استراحت و آغاز دور دوم این بار حرکتی که در دور اول ۳۰ ثانیه انجام شد به مدت ۱۰ ثانیه اجرا خواهد شد حرکتی که ۲۰ ثانیه اجرا شد به مدت ۳۰ ثانیه اجرا خواهد شد و حرکتی که ۱۰ ثانیه اجرا شد به مدت ۲۰ ثانیه اجرا خواهد شد استراحت ۲۰ ثانیه دور بعدی به همین شکل و استراحت ۳۰ ثانیه ۱ دقیقه پایانی اجرای حرکات بدون توقف و پشت هم
pixel