آموزش حسابداری با نرم افزار - جستجو و اصلاح چک در نرم افزار هلو

525

برای اینکه بتوانید یک چک را که قبلاً در سیستم ثبت زده اید اصلاح کنید می توانید با استفاده از مطالب گفته شده در این فیلم آن را انجام دهید