گفتار ۸۶ ” قصه نفس ناطقه آدمی “ - ارزش عمر و جوانی

297
اتحاد نوری عالم و معلوم از عاقل و معقول از طریق عشق و بندگی …
pixel