گفتار ۸۶ ” قصه نفس ناطقه آدمی “ - ارزش عمر و جوانی

254

اتحاد نوری عالم و معلوم از عاقل و معقول از طریق عشق و بندگی …