شرکت فورد در حال توسعه تکنولوژی می باشد

279

شرکت فورد در حال توسعه تکنولوژی می باشد که از هوا توسط سیستم تهویه خودرو آب آشامیدنی تولید می کند. نمونه آزمایشی ساخته شده آن می تواند در هر ساعت 4 بطری آب تولید کند! ___________ مهندس سلام @HiEng

مهندس سلام !
مهندس سلام ! 175 دنبال کننده